GÖKTANRI İNANCININ MİRASI SEMAH

Semah; kavramının tanımı ve kapsamına bakıldığında Göğü ifade eden sema sözcüğüne h harfi ulanarak örtü manası verilmiştir. Buna göre semah Yeryüzünü örten gök kubbe anlamındadır.

0
447
GÖKKUBBE İNANÇ RİTÜELLERİ

Hits: 19

GÖK KUBBE ESKİ TÜRKLERDE KUTSALDIR
GÖK KUBBE ESKİ TÜRKLERDE KUTSALDIR

Semah; kavramının tanımı ve kapsamına bakıldığında Göğü ifade eden sema sözcüğüne h harfi ulanarak örtü manası verilmiştir. Buna göre semah Yeryü zünü örten gök kubbe anlamındadır. Günümüzde ellerimizi göğe doğru açarak dua etmemizin sebebi ise ellerimizin üst kısmı yeri avuç içimizin ise gökyüzüne doğru döndürülmesi bu sebepledir. Türkmen Alevilerinde semah Hakka yaklaşmak, içsel batınen maneviyatıyla yüzleşmek manasına gelir. Semah Köklü bir Türk kültürü olarak İslamiyet ten önce Gök tanrı dininde var olan ritüeller bütünüdür. Zira Otağ ve çadırlarına baktığınız zaman Yuvarlak çember üzerine Gökyüzünü temsil eden oval kubbeden oluştuğunu görürüz’ki Bu mimari tarz Cami ve cem evlerine kadar tüm dini kurumların mimarisin de vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır.

GÖKKUBBE DİNİNDE ÖRF VE ADETLER
GÖKKUBBE DİNİNDE ÖRF VE ADETLER

Semah bir oyun veya folklorik bir eğlence değil İlahi varlık olan tek Tanrıya yani Gök tanrıya duyulan yakınlık ve onun Huzurunda insanın hayâ örtüsüyle örtünerek maneviyatıyla yüzleşmesini ifade eder. Gerek Mevlevi dervişlerinde ve gerekse Alevi toplumunda Semaha kalkılmadan Önce dedelerin Seyitlerin huzuruna çıkılması Çok büyük bir anlam ifade eder. Bu gelenek; Eski Türk Toplumlarında İbadet yürütecek olanlar içinde söz konusu idi Zira en yaşlı kam a gösterilen saygının manası Dinin esaslarını bilen büyükten icazet alma müsaade isteme anlamını taşımakta idi İslamiyet’ten sonra bu gelenekte pekte bir değişikliğe gidilmeden sadece sosyal anlamda Rolleri aynı kalmak şartıyla din adamlarının sadece adları değişmiştir.  Kam yerine Seyit, Dede, Vekil, Mürşidi Kamil, Pir isimleri konulmuştur. Günümüzde halen kırsal kesimde eski Türk gelenek ve göreneklerini sürdüren toplumumuzda Büyüğe duyulan saygı ve sevgiye istinaden, Köyümüzün büyüğü, dedesi, Atası gibi sözcükler kullanılmaktadır. Şeyh Edibali’nin öğütlerinde Oğul Bereket Büyüklerle beraberdir sözü de bu sevgi ve saygıyı ifade etmektedir.

DİN ADAMLARI
DİN ADAMLARI

Semahlarda Figürler He men,hemen aynıdır. Günü müz de dahi değişikliğe uğramamıştır. Bugün Uygur Türklerindeki Seman ne ise Anadolu’da ki Semah aynıdır. Mevlevi semazen lerinde kılık kıyafet, dönüşler hariç ritüeller aynıdır. Dönülürken ellerin havaya açılarak halka şeklinde dönülmesi veya Mevlevilerde olduğu gibi kendi ekseni etrafındaki dönüşler Gök tanrı Dininde evrensel döngüyü ifade eder. Zira Göğü ve yeri yaratan Tek Tengri, Gök Tengri,  Yaratığı bu evreni kutsal bir döngü vererek hayatın devamını sağlamıştır. Gök kubbenin altında yaşayan her Türk Bunu Bilmelidir Zira Kutsal döngü olmadan ne gece ile gündüz, nede doğaya hayat veren mevsimler olmayacaktı. İnsanlar zaman kavramını bilemeyeceği için ne zaman nerede neyi planlayarak yapacağını aklını nasıl kullanacağını öğrenemeyecekti. Bu nedenle Semahlarda Döngüyü ifade etmek amacıyla halka şekli alınır ve semah dönülür. Gerek Alevi Türkmen semahlarında olsun ve gerekse Mevlevilerde semah içerisinde bayan ve erkekler bulunur. Burada Türk Kadınına verilen değer anlatıldığı gibi Gök tanrı inancında semah dönülürken içselliğe yönelinir ve herkes kendisini sorguya çeker. Nefsi ile yüzleşir. Bir anlamda yaşamından dolayı gelen ruhi kirliliği arındırarak Tanrıya yakınlaşmak esastır. İslam dinini kabulden sonraki aşamada Bu durum vahdet’i Vücut ekolü ile anlatılmaya çalışılmıştır.

GÖKKUBBE İNANÇ RİTÜELLERİ
GÖKKUBBE İNANÇ RİTÜELLERİ

Semahlarda sağ kol ve sol kolun aşağı,  yukarı doğru hareket ettirilerek deyiş veya sine zenin ritmine uygun dönülmesi Evrensel Döngüyü bahşeden Tengriye şükür ederek onun yarat tıklarına saygı duyulacağını, bu döngünün bir parçası olan insanın tengri tarafından kutsanarak ona vereceği rızkları canlı âlemiyle paylaşacağını ve Gök Tengriye şükür ile minnetleri ifade eder. Bu döngü içerisinde Tengri huzurunda Kadın ve erkek eşit saydığı için kadınlarında bu tür dini ayinlere katılmaları gerekli görülmüştür. Önemli Olan arınmadır. Halis niyettir O meydanda dönenin dişisi erkeği yoktur hepsi, Tengri huzurundadır. İslamiyet’e müteakip bu felsefeden pekte bir değişiklik olduğu söylenemez.  Ritüeller aynıdır. Sadece dinsel sembollerin adları değişmiştir. Örneğin ayinlerde kam ve ata baba yerini dede seyitler, Pirler almıştır. Doğa sevgisi evren döngüsüne duyulan saygıya ek olarak Ehlibeyt sevgisi yoğun olarak işlenmiştir. Tüm bu ayinler meydanda yapılır ve meydan alanının üstü Gök kubbeyi temsilen kubbe şeklinde tavana sahiptir.

UYGUR TÜRKLERİNDE SEMAN
UYGUR TÜRKLERİNDE SEMAN

Gök Tengri inancında Doğaya saygısızlık etmek en büyük günahlardan sayılırdı bu nedenle evrensel döngünün bir parçası olan fidanlar ağaçlar kuruma dıktan sonra onları kesmek (7) yıl Türkmen alevi toplumundan dışlanmayı gerektirir. Yine Hayvanat olarak yabani hayvanların mevsimsiz olarak avlanması, derelerden balıklara ve canlılara zarar verilmesi Gök Tengriye yapılan saygısızlık olarak addedilir ve cezalandırılırdı Günümüz alevi Türkmenleri bu hatayı işleyenlerle (7) yıl konuşmazlar ve toplumdan dışlarlar. Zina eski Türklerde cezası ölüm olduğu gibi alevi Türkmen geleneklerinde de Kızgın saca çıkartılmak ve düşkün sayarak ne topluma nede ibadete alınmamasını sağlarlar. Kadın Ocağın devamı koruyucuların annesi ve kutsalıdır. Gerektiğinde toplumda kendisini özgürce ifade eder. Sözleri her alanda geçer Nitekim Tomris han da Türkün ilk lider Asenasıdır. Daha Dünya ve evrenin mahiyeti bilinmez iken Galileden Önce Türkler evreni de Dünyayı da biliyor ve inançlarında kültürel olarak yaşatıyorlardı.  Evet, sık, sık şu sözü tekrarlarım Türklük Gök Tengri tarafından bizlere verilmiş kutsal bir payedir Onunla övünmek her insana nasip olmaz NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield