TURAN MANİFESTOSUNDA MİLLET UNSURU

0
213

Hits: 10

medyaturk_devlet_02Turan Manifestosu başlığı altında yayınladığımız bildiride ilk madde olan Millet ve onun oluşturduğu sosyal anlayış olan Milliyetçilik konusunu açacak olur sak ; Öncelikli olarak Millet ortak bir geçmişe sahip ve birlikte yaşama arzusu gösteren insan topluluğunun ortak adı dır. Bu tanımlamaya gö re;  Turan Coğrafyasında tek bir millet vardır. Bu milletin ortak adı Türk’tür. Turan bir bütün olarak ele alındığında ise tek bir milletten doğan ve ortak ata baba’ya sahip kökleri tarihin derinliklerine kadar inen devletlerden oluşur. Türklerin ata baba olarak kabul ettikleri Tanrının Kırbacı Atilla Türkiye’de yaşayan bir Türkün övünç kaynağı olduğu gibi, Bir Hungarya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gök oğuz, vb Turan Coğrafyasında yaşayan bütün Türklerin ortak övünç kaynağıdır. Türk tarihinde Türklüğün varlığını ve birliğini sağlayan ulu öderlerin tamamı ortak övünç kaynağımızdır. Bu değer her Türkün milletini sevmesi için birer vesile; Turan coğrafyasının ise bir kütle olarak birlik ve Beraberliğinin dinamiklerini oluşturur.

İnsanların ruhunda doğuştan var olan ve yaratıcının bir lütfü olan milliyetçilik duygusu aynı zamanda bağlılığının da önemli bir unsurudur. Var olmamızın azim ve iradesinde önemli şartlardan biri olan Milliyetçilik varlık kaynaklı olarak Milli şuurumuzu oluşturmaktadır. Millet olma şuuru biyolojik kökenleriyle birlikte psikolojininde kabul ettiği doğal bir kanundur. Sosyolojik görüşe göre kişinin iradesinde mevcut olan bu şuur Fert istese de, istemese de vardır. Ancak bir fert nasyonalist olmadığını ilan etmek durumunda olabilir. Bu takdirde Ya Enternasyonalisttir. Yâda tarafsız olabilir. Ancak var olma azim ve iradesi var olduğu sürece bu anlamlar hiçbir şeyi ifade etmez. Doktiriner olarak milliyetçiliği değerlendiren ünlü sosyolog Elie Kedourie nin görüşü bu noktada isabetlidir. Kedourie göre Milliyetçiliğin sağ ve sol siyasi akımlarla hiçbir ilgisi yoktur. Zira sağ ve sol kavramları XIX yüzyılda aristokrasi ile orta sınıf ve işçi sınıfı arasında cereyan eden mücadeledir. Unutmayalım ki Pilsudski, Musolini, Çankayşek, başlangıçta solcu olmalarına rağmen Milliyetçiliği savunmaları sağ ve sol görüşte kabul edilen prensiplerinde üstünde bir değere sahip olduğunu göstermektedir.

Liberal akıma göre politik olarak ilerlemeyi sosyal ve siyasi imtiyazların azalması ile ölçülüdür. Sosyalist akımda ilerlemenin amacı ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılmasıdır Kapitalist akım metanın karşılığının ucuz insan emeği ve gücün belli kartellerin ellerinde tutulması insan emeğini sömürme, serbest piyasa ekonomisiyle küçük balığı büyük balığın yutmasıdır. Milliyetçilik kavramında ise tüm bunlara yer olmadığı gibi milletin kendi kaderini kendisinin tayin etmesi esasına dayanır. Hür bir milletin ferdi olarak yaşamak; insan için ebedi bir mutluluktur. Hangi siyasi akım olursa olsun ister sağ ister sol adı altında dayatılsa da tarihsel süreç içerisinde marjinalleşir ve bir zaman sonra tarihin sahipsiz mezarlığında kaybolup gider ancak milliyet kavramı doğuştan insanlara verilen bir kimlik olarak sürekli devingenliğini korur. Kısacası ister sağcı ve isterse solcu fikir akımlarına sahip olanlar milliyetçiliği ideolojik fikirlerinin bir parçası olarak gösteremezler. Günümüzde Makro milliyetçiliğin bir örneği olan Avrupa Birliğinde dahi sağ ve sol akımlar bir araya gelmişlerdir. Birçoğunuz şu soruyu sorabilir Tüm Avrupa Milletleri aynı soydanmı?  Tabiî ki hayır ancak birçoğu aynı kökene sahip oldukları için, bir çoğuda din milliyetçiliğine dayalı olarak bu toplulukta yer almaktadır.

Turan Milliyetçiliği ise hangi ideolojik fikre sahip olursa olsun hangi dine mensup olursa olsun tek bir adla anılmaktadır oda Türk tür. Bu nedenle oluşan coğrafyada bir bütünlük içerisinde Turan olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın korkusu ise bu ad altında oluşacak bir birliğin oluşması halinde kesinlikle var olma iradesiyle yıkılması güç bir topluluk olmasıdır. İşte bu korkuya bağlı olarak Günümüzde Türklerin birleşmesini ve birlikte hareket etmesini önlemek için çeşitli entrikalarla bir araya gelmemeleri en büyük hedefleri arasındadır. Halbusaki bu güçlü azim ve irade er yâda geç oluşacak ve Türkler anavatanı olan Çin e kadar tekrar hâkimiyetlerini sürdürecektir. Buradan Tüm Türklere ve yaşadıkları coğrafya olan Turana sesleniyoruz Turan ülküsü Yüce bir ülküdür. Bu ülkünün hedefine ulaşabilmesi için Tüm Türkler elinden gelenin fazlasını yapmalıdırlar Gelin Canlar Bir Olalım İri Olalım Diri Olalım saygılarımızla Medya Türk

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield