KIZILDERİLİLERİN GEN HARİTASI

Kızılderililerle ilgili yapılan gen araştırmalarında; Metot öncelikle coğrafi olarak ABD ve Rusya arasındaki geçiş bölgesi olan Bering boğazı baz alınmıştır.

0
695
Kızıldereli Dili

Hits: 35

Kızılderililer Altay Türküdür
Kızılderililer Altay Türküdür

Kızılderililerle ilgili yapılan gen araştır malarında; Metot ön celikle coğrafi olarak ABD ve Rusya arasın daki geçiş bölgesi olan Bering boğazı baz alınmıştır. Öncelikle Sibirya da Buzulların varlığı ABD kıtasına geçişi kolaylaştıran bir unsur olarak görülmekte ve Tarihte bu geçidin göçler için bir köprü olduğunu günümüzde ise Küresel ısınmaya bağlı olarak geliştirilen tezlerde zamanla bu buzulların erimesiyle birlikte geçiş köprüsünün de ortadan kalkmış olabileceği tezi Kızılderililerin Altay kimliğine daha yakın olduklarını savunmuştur. Buna bağlı olarak Kuzey ve Güney Amerikanın İlk yerleşimcilerinin Buzulların varlığı nedeniyle Beringia” açıkta kalan kara köprüsü üze rinden Sibirya’dan geldikleri görüşü üzerinde yoğunlaşmıştır. Alternatif teoriler, ancak, Avru pa kaynaklı veya deniz taşıtları ile kuzey Pasifik boyunca doğu Asya’dan geçen ek göç akışları önerse de. Genetik çalışmalar, ancak güçlü bir Sibirya hipotezini desteklemiştir.

Gen Haritası
Gen Haritası

   Türklerde yoğun olarak görülen Y-kromo zomu DNA analizi, örne ğin, Kızılderili erkeklerin önemli bir çoğunluğunda görülür ken, özellikle Yine yapılan araştırmalarda Kan gurupla rında Q Ketleri arasında bir şaşırtıcı benzerlik yüksek olup, yüzde 95 frekansına ulaşmıştır. Irki olarak %95 Oranındaki benzerlik Kızılderililerin  Altay Türkleri ile olan akrabalıklarını doğrulamaktadır. 2007 yılında Amerika da yapılan araştırmalarda da Sibirya dan başlayan yani Kuzeyden başlayan göçlerin Güneye doğru devam ettiği görüşüne varılmıştır. Yerli Amerikalıların ataları bir dizi genetik değişiklikler yaşamıştır. Buda Bering boğazındaki köprünün ortadan kalmasıyla birlikte izole oldukları kanıtlanmıştır. Buna bağlı olarak özellikle Evenks ve Selkups arasında, geri genetik imza bugün görülebilir. Yazarlar Beringia geçidinin izolasyonu sonrasında Amerika’da Güneye göç başlamış, Kuzeyinde büyük bir olasılık la hızlı ve öncü bir süreçten ziyade kademeli bir difüzyonla  Amerika’da yerel diller çeşitlenmiştir denilmektedir.

kan bağları
kan bağları

Yukarıda bahsedilen Y-DNA kromozomu Yerli Amerikalılar Güney-Orta bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yaşayan yerli halkın, Sibirya yerli halklarıyla yakın akraba olduklarını göstermektedir.  Yine bazı mitokondri yal DNA belirteçleri için yapılan çalışmalarda ise; Amerikan Kızılderilileri ve güney Altay Dağları’nın yerli sakinleri, güney Sibirya, Batı Moğolistan ve Doğu Kazakistan kavşak yakınında bulunan ve engebeli bir alan arasında güçlü bir genetik bağlantı olduğu sonucuna varmışlardır.

Kızılderililerin Göç ettikleri Coğrafyalar
Kızılderililerin Göç ettikleri Coğrafyalar

Günümüzde Türk dilindeki benzerlikler göz önüne alındığında; Kızıldereli ola rak bilinen halkların Aslen Türk oldukları gerek genetik araştırmalar ve gerekse dil yapılarından ortaya konul muştur. Türklerle Kızılderi lilerin arasındaki ortak bağlardan biride halı ve kim desenlerinde kullanılan motiflerdeki benzerliklerde şaşırtıcıdır. Ata binmeleri, Ok ve yayı at üzerinde ustalıkla kullanmaları ve daha birçok özellikleri ile izole olsalar dahi köklerinden gelen alışkanlıklarını unutmamışlardır. Yüce İslam Peygamberinin Türkler için günümüze kadar ulaşan rivayet ve hadislerinde Deri rengi ile ilgili olarak kızıl olduğu belirtilmektedir. Bu sözlerden bazıları;

Kızılderililerin Göç Yolları
Kızılderililerin Göç Yolları

Büyük çarpışmada (Malaz girt) harbinin o kan gövdeyi götürdüğü günlerde “kırmızı çehrelilere” ( TÜRKLERE ) müjdeler olsun! Allah”a yemin ederim ki insanlar çatlasa da patlasa da Allah onları, hem bu dünya, hemde öbür dünyada kesinlikle mükâfatlandırıla caklardır ( Tubeyin kab)

 

Göç yollarında Bering BoĞazı
Göç yollarında Bering BoĞazı

Sizler deriden çizmeler giyen bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz. O kadarki sizler küçük gözlü kırmızı çehreli yassı burunlu yüzleri sanki örs üstünde döğülmüş ve üzeri derilerle kılıflı kalkanlar gibi sağlam (bir kavim olan) TÜRKLERLE çarpışırsınız insanların ( Allah katında ) en hayırlılarının, bu dine girmeden önceki devirlerde bu dinden en fazla yüz çeviren kimseler olduğunu görürsün. Oysa insanlar tıpkı ( has) madenler gibidir. Cahiliye devrinde hayırlı olan kavimler İslam dinine girdikten sonrada bu dinin (en) hayırlıları olurlar. Sizden birinizin üzerine öyle bir zaman gelecek ki; bu kişi için beni görme isteği; onun aile fertleri ve mallarının bir misli daha o kimsenin kendine verilmesinden daha sevimli olacaktır. ( TÜRKLERDEN öyle insanlar geleceklerdir ki onların Peygamberi sevme ve ona kavuşma sevgisinin önüne mal, mülk ve aile fertleri de dâhil hiç bir şey geçmeyecektir)

 BİRİLERİ KIZILDERELİLERİN TÜRK OLMASINDAN RAHATSIZLIK DUYUYOR. 

   

Kızıldereli Dili
Kızıldereli Dili

Günümüzde Ermeni tasarısını kabul eden ülkeler ve bu konuyu ellerinde bir koz olarak kullanan sömürgeci ABD Etnik kimlikler üzerinden siyaset yaparak coğrafyalarda kanlı çatışmalara sebebiyet vermesindeki en büyük neden de budur. Uzak tahkime yönelik almış olduğu bu tedbir aslına bakıldığında etkili bir bumerang darbesini yememek içindir. PKK ve PYD terör örgütü üzerinden siyaset yaparak Gündem oluşturması ve BOP adı altında çizdikleri projenin Legolarının bir araya getirilmesi içindir. Yine FETÖ kartını elinde bulundurmakla Türkiye’yi iç meseleleriyle meşgul etme politikası da Uzak tahkimin bir parçasıdır. Günümüzde bazı Amerikalı yazarlar her ne kadar Yerli grubun kimliğini saklayarak, Türk olmadıklarını iddia ettiyseler de maalesef bilimsel gerçekler karşısında çaresiz kaldılar

 

Kızılderili folklor
Kızılderili gelenekler

            ABD kadar etnik çeşitliliğe sahip bir ülke daha yoktur. Bu şu demek değildir. Etnik düzene dayalı huzurlu bir ülke aslına bakıldığında ABD kadar ırk ve etnik köken milliyetçiliğine dayalı bir ülke daha yoktur. Sadece Kızılderili halk üzerinde yaptıkları soykırımlar Dünya tarihinin utanç tablosu olduğu gibi Zenci halklar üzerinde uyguladıkları kölelik politikaları ve halen de yapmış oldukları ayrımlar sömürgeci kimliğinde var olan asıl yüzünü ortaya çıkartmaktadır. Evet bu anlamda aynı köke sahip olan kandaşlarımıza destek amacıyla Kızılderililere yönelik yapılan katliamları sıkça dile getirmeliyiz Nasıl ki  Meksika da yerli halk Azerbaycan Soykırımını  tanıdıysa bizlerde aynen kandaşlarımıza yapılan soykırımları her fırsatta dile getirerek düzenleyeceğimiz etkinliklerle Tüm dünyaya duyurmalıyız. Uzak köklerimize sahip çıkarak Yakılacak olan Turan ateşini güçlendirelim.

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield