GLADYO NEDİR NE DEĞİLDİR?

Nedir Gladyo: Kelime anlamı itibariyle kısa kılıçtır. Ancak bu sadece sembolik bir kavramdır bu kavramın dışında taşıdığı anlam ise Bir ülkenin legal kuruluşlarının altında yapılandırılan illegal kurumlarıdır. Bu kavramın Türkçe ifadesi derin devlet kavramıdır

0
411
BADEM BIYIKLI GLADYO UŞAKLARI

Hits: 15

GLADYO NEDİR NE DEĞİLDİR?

 

BADEM BIYIKLI GLADYO UŞAKLARI
BADEM BIYIKLI GLADYO UŞAKLARI

Nedir Gladyo: Kelime anlamı itibariyle kısa kılıçtır. Ancak bu sadece sembolik bir kavramdır bu kavramın dışında taşıdığı anlam ise Bir ülkenin legal kuruluş larının altında yapılandırılan illegal kurumlarıdır. Bu kavramın Türkçe ifadesi derin devlet kavramıdır. Geçmişte de gelecek yüzyılda da Soğuklar savaş tam anlamıyla bu yapılanmalar sayesinde gerçekleştiril mektedir.

ULUSLAR ARASI KANUNLARDA BU YAPILANMALAR MEŞRU MUDUR?

Uluslar arası anlaşmalarda yer almasa da Giz li yapılan maların bir çatı altın da birleştirilmesi 1949’ da NATO’nun kuruluşuyla ger çekleşti. NATO’daki gizli orduların adı “Stay Behind” idi. NATO’da gizli orduları “Müttefik Gizli Komite” (ACC) tarafından koordine edildi. NATO üyesi olmayan bazı ülkelerin gizli orduları da bu yapılanmalar içerisinde yer alıyordu. Bu gizli/gölge ordu 1990’dan itibaren İtalya’da ortaya çıkarılan yapı dünya literatüründe  “Gladyo” adıyla bilinir oldu. Kısaca Gladyo yapılanmaları uluslar arası ilişkilerde yasal olmayan yapılar olarak kabul edilmiştir.

YASAL OLMAYAN BU YAPILANMALAR NE ŞEKİLDE TEŞEKKÜL EDİLİYOR.

Yasal olmayan bu tip yapılanmalar devlet yapısı içerisinde ulusal güvenliği sağlayan İstihbarat teşkilatlanmaları aracılığıyla kurulmaktadır. Bu anlamda yasal olarak görev alan ve bilinen örgütlenmelerin yönlendirdiği İllegal yapılanmalardır. Bu yapılanmalar gölge ordu kavramıyla da ifade edilir. Faaliyetlerinin deşifre olması halinde hiçbir devletin sahiplenmediği üstüne üstelik deşifre olan kısmı kangren gibi görerek kesip atarlar.  Hiçbir Gladyo gölge ordu kesinlikle tek başına fevli olarak hareket edemezler. Zira bu devlete karşı teşekkül oluşturmaya girer ve imhası caiz görülür bu tip yapılanmalar İstihbarat örgütleri tarafından yönlendirilir.

GLADYO YAPILANMALARI NE AMAÇLA KURULUR

Öncelikle belirtilmesi gereken önemli bir husus şudur; Gladyolar tam anlamıyla sömürgeci anlayışın bir ürünüdür. İlkel anlamda ilk kuruluşu Afrika ülkelerinde zayiat vermeden istilasını sağlamak amacıyla Fransa tarafından oluşturulmuştur. Özellikle Afrika kabileleri üzerinde yapılan Toplum mühendisliği ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde Fransa tarafından oluşturulan sosyolog araştırma grupları Afrika ya gönderilmiş ve buradaki kabilelerin yaşam tarzları gelenek ve görenekleri tahlil edilerek sosyal dokuyu bozacak hususlar tespit edilmiştir. Dikkati çeken önemli hususlardan biri kabilelerde baltası en keskin olan bireyin o kabilede Reis olarak seçilmesidir. Bunun üzerine Fransızlar çelikten elmas uçlu keskin baltalar yaparak Bu baltalar topluma dağıtılır ve çok başlılıkla toplumlar arasında savaşlar ve iç karışıklıklar çıkartılarak sosyal toplumun dokusuna ağır yaralar açılır. Müteakibi güçsüz düşen topluluklar birer, birer istila edilir. İlk aşamalarında dahi amacı belli olan bu yapıları özetleyecek olursak; Ülkelerin kontrolünü ele geçirmek ve o ülkeleri zayıflatma amacıyla toplumu bölmek, parçalamak, suni gündemler oluşturarak Ulusal güvenliklerini tehlikeye sokmak amacıyla kurulan yapılanmalardır.

GÖREVLERİ NELERDİR KİMLER BU YAPILANMA İÇERİSİNDE YER ALIR?

 Bu yapılanmaların görevleri hedef ülkelere göre belirlenir. Bu hedeflerde nihai sonuca ulaşabilmek maksadıyla; Görev alacak personel özel olarak yetiştirilir. Bu personel öncelikle hedef ülkede Sosyal toplumun dokusunu bozacak hususlara yönelik olarak bilgilendirilir. Bu hususlar ekonomik, Kültürel, dini, etnik, unsurlardır. Bu birimlere ayrılan kaynak ekonomik olarak Ülke bütçesinden hatırı sayılır rakamlara tekabül eder. Zaman süresi Operasyonların olgunlaşma evrelerine göre belirlenir bu Olgunlaşma süresi bazen 10 yıl bazende 50 yıla da yayılabilir. Önemli olan açılacak yaranın kolay, kolay tedavi edilemeyecek kadar derin açılmasıdır.

Gladyo içerisinde kimler yer alır: Öncelikle bu yapılanma Bilimsel ve Akademik bilgilere hâkim Sosyolog, Antropolog, Tarih, Uluslar arası ilişkiler, iktisat alanında uzman olan kişilerden oluşturulur Bu kısım Gladyonun Sosyal Mühendis kadrosudur. Sosyal Mühendislerin öncelikli hedefi yarayı derin açabilecekleri hususları tespit ederek ayrılan ödenekleri bu yolda kullanılmasını sağlamaktır. Görevlerinin bilincinde olan bu yapılar raporlarını ve tespit edilen hususları yönlendirildikleri istihbarat kısmına aktarmakla mükelleftirler. Bunların dışında silahlı kadroları bulunmaktadır. Profesyonellerden oluşan bu ekip ise çok sık kullanılmaz belirli zamanlarda önemli hedef şahısların imhasında görev alırlar. Zira uzun süreli bir oluşumu riske edecekleri için kullanmaları da sağlıklı görülmemektedir. Onun yerine faaliyet gösterdikleri ülkelerde edindikleri maşalar daha risksiz ve güvenilirdir.

GLADYODA GÖREV ALAN SOSYAL MÜHENDİSLERİN ALAN ÇALIŞMALARI:

Öncelikli hedefleri Gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış ülkeler ve Ulusal çıkarlarını tehdit eden ülkelerdir. Uzak tahkimin uygulayıcıları olarak bu alanlarda çalışmalarını sürdürürler. Öncelikle bu tür ülkelerde sürekli suni kargaşaya yol açacak ve gündem oluşturacak konular belirlenir Bu konu başlıkları sırasıyla; Etnik guruplar, Dini Gruplar, Siyasi gruplar, ekonomik olarak düşük gruplar arasında yoğunlaşır. Bunları sırasıyla ele alarak inceleyecek olursak:

  1. Etnik Gruplar: O ülkede bulunan Etnik kökenlerdir. bu gruplarda açılacak yaralardan ilki Milliyetçilik duyguları ön plandadır. Bu amaçla kimlik arayışı içerisinde olan eğitim seviyesi gelişmemiş, teknik alanda geri kalmış, işsiz ve ekonomik durumları zayıf veya bölgesel kalkınmada geri kalmış bölgeler hakkında özenle çalışmalar yapılır. Bu çalışmaları yürüten sosyal mühendisler Sosyolog ve Antropologlardır. Bu çalışmalar uzun süreli ve sağlam temellere dayalı verilerin bir araya getirilmesinden ibarettir İkinci aşama Bu verilerden yola çıkılarak yazılacak senaryolar ve oyuncuları belirleme safhasıdır. Bu safhada ikiye ayrılır birincisi legal alan alanda sahne alacak oyuncular ve bunlara bağlı olarak senkronize bir çalışmada bütünlüğü tamamlayacak olan İllegal gruplardır.
  1. LEGAL GRUP TEŞEKKÜLLERİNİN OLUŞTURULMASI SAFHASIDIR: Bu safhada genel olarak Basın yayın organlarının kurulması ve bu birimlerde görev alacak oyuncuların sahneye konulması aşamasıdır. Öncelikli olarak toplumda aşağılanan, ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olan düzene karşı siyasi fikri uyuşmayan çocukluğundan gençliğine kadar problemli yetişen hırslı, eğitilebilir kimseleri seçerek finansal kaynak sunup kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirirler. Yönlendirilen bu kişi Gladyonun öz malı değil, üvey çocuğudur. Aynı zamanda da Gladyonun maşasıdır. Çıkartılacak olan basın yayın organlarını organize ederek yayınların dağıtımını sağlarlar ve bu büroları etnik bölücülük amacıyla propaganda merkezi haline getirirler. Artık neşter vücuda vurulmuştur. Bu yarayı derinleştirmek maksatlı: Sivil Toplum Kuruluşlarının kurulması planlanır. Bunlar Memur, İşçi, sendikaları olabilir dernekler olabilir, kadın örgütlenmeleri olabilir, Kurula tüm bu kuruluşlar halkın kulağına hoş gelen söylemleri içerik halkların özgürlüğü, insan hakları, gelir adaletsizliği, devletin baskıları… Vs maksat kitleleri bu kuruluşlara çekerek kamuoyu oluşturmaktır. Böylelikle artık illegal tabanı besleyecek olan kaynaklar oluşturulmuştur.
  1. İLLEGAL TEŞEKKÜLERİN OLUŞTURULMASI; Yurt dışı destekli kurulacak olan silahlı alan faaliyetlerine yönelik illegal yapılanma gerçekleştirilir ve bu yapılanma içinde genel anlamda izlenecek yol aynıdır. Farkı (STK) Sivil Toplum Kuruluşlarını destekleyen dış ülke kaynaklı S.T.K larla senkronize olarak illegal büroların hayata geçirilmesidir. Böylelikle kapanması zor olan bir yara artık açılmıştır. Yurt dışına siyasi sığınma talebiyle gidecek olan vatandaşlar bu bürolarda karşılanır ve terör örgütünün kadrolarına geçişi sağlanır. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında kurulan Sivil Toplum kuruluşları Terör örgütlerinin taban yapılanmasında önemli rol oynar. Eğer devlet bu tehlikeyi hissederek mihrak yuvalarını ortadan kaldırmaya yöneldiğinde, Gladyolar üvey çocuklarına sahiplenirler. Akabinde kamuoyu oluşturarak bağlı oldukları ülkelere yaptırıma yönelirler. Gerekirse emri altında olan terör örgütlerini Yasal olarak kabul ederler. O ülkede basın özgürlüğü ve insan haklarının olmadığı yönünde dünya medyasında felaket tellallığı yaparak baskı kurmaya çalışırlar artık ellerinde güçlü bir argüman vardır Bu argüman Terör Kartıdır., Uzak tahkimin garantisi, silah pazarının vazgeçilmezi uyuşturucu gelirleri, derken kurulan Terör örgütü aynı zamanda ekonomik birer argüman olarak kullanılır.

Özellikle Ülkemize yönelik olarak yürütülen Gladyo tipi yapılanmaların içerisinde etnik kökene dayalı kurulan terör örgütü PKK dün kurulmuş bir terör örgütü değildir mazisi 1963 lerde FTÖ tipi dini yapılanmalarla birlikte başlar Oyuncuları zaten bellidir ne zamanki bir terör örgüt lideri misyonu nu tamamlar. Onu da bir bağış gibi O ülkeye teslim ederler. Ancak unutulmaması gereken şudur, bu tip gladyoların kartı olan kaç oyuncu köpeğin sahneye konulmak üzere hazır bekletildiğidir. 

2. Dini Gruplar: Dini gruplar gladyoların önem verdiği sahalardır. Bunun sebebi Toplumun Tüm tabakalarını hedef almasıdır. Sınıf, etnik ayrım, siyaset gözetmez. Sermayesi Din olduğundan kendi kendini finanse eder. Toplumda suni kargaşa ortamı daha çabuk oluşturulabilir. Mezhep çatışmalarının kolay çıkarılabileceği Toplumda kin ve nefreti körükleyebileceği düşünüldüğünde Gladyoların neden bu alana kanalize oldukları net anlaşılır. Bunun en Güzel örneklerinden bir tanesi FTÖ terör örgütünün temellerinin 1963 Yılında Komünizmle mücadele adı altında yapılandırılmış olmasıdır. Devletin sosyal dokularını tamamen felç edecek derecede yapılanan bu terör örgütü yüzünden günümüzde halen sırrı ifşa edilmiş değildir. Devletin yapısına zarar veren bu terör örgütü, aynı zamanda toplumun sosyal dokusunu da felce uğratmıştır. Ancak halkımızın Dik duruşu ve devletine olan güveni sayesinde bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Burada Önemli olan sadece Fethullah Terör örgütü değil Dini cemaat ve tarikatlar cennetine dönüşen ülkemizde acaba daha kaç tane gladyo uşakları var bu önemlidir.  İlerleyen konularda bunlar daha derin olarak işlenecektir. Dini yapılanmalarda da genel olarak Sivil Toplum Örgütleri, Yurtlar, Dernekler, vakıflar, şeklinde yapılandırılır. Eleman seçimi konusunda etnik yapılanmadan farklı olarak dini konulara eğimli, toplumdan dışlanmış ve problemli kimseler seçilir.

  1. Siyasi Gruplar: Ülkenin siyasi yapısı göz önüne alınarak Suni gündemlerin ortamı hazırlanır. Görüş farklılıklarından ziyade inanç kriterleri ile bağlantılı bir takım argümanlar kullanıldığı gibi, milliyetçilik duygularına da atıf yapılır, Özellikle sağ ve sol fikir ayrımı nedeniyle ABD ve Rusya arasında çıkan tehdit unsurlarının bertaraf edilmesi için ABD bu yıllarda Yeşil kuşak projesini hayata koymak amacıyla ülkemizde muhafazakâr ve dinci grupların yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik çalışmalarını Gladyolar vasıtasıyla gerçekleştirirken Ruslarda Kızıl Kuşak projesi adı altında Türkiye’nin batı bölgelerini hedefine alıp örgütlenme yoluna gitmiştir. Özellikle 12 Eylül darbesinin temellerinde yoğun olarak bu temelde çatışmalar ortaya çıkarken Sağcı ve Solcu yapılanmalarla Ülkede kaos ortamı çıkarılmıştır. Özellikle Din tabanlı partiler aracılığıyla mezhep çatışmalarının çıkması da bu kargaşanın önünün alınmaz hale getirdiği ve sonrasında ülke yönetimine askeri erkân tarafından el konulmuştur. 12 Eylül darbesine müteakip Gladyolar bu gurupları yeraltına çekerek demokrasi ortamının yeniden tesis edilmesiyle birlikte yeniden Sivil Toplum örgütlerini ve İllegal yapılanmalarını oluşturdular

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield